Forum za dijalog

by | Jun 12, 2017

  • širi centralnu ideju nenasilja iz evanđelja u ekumenskom pokretu;
  • podupire razmjenu, razumijevanje i pomirenje među različitim kulturama;
  • poziva sve kršćane na izgradnju Crkve mira.

Pokret Church and Peace se razvio na teološkoj ideji o ratu i miru nastaloj nakon Drugog svjetskog rata, a potaknutoj stvaranjem Svjetskog savjeta crkava.

Od svog službenog osnutka 1978. godine, nastavila su se nastojanja u smjeru održavanja mandata koji bi
predstavljao glas evropskih mirovnih Crkava u okviru ekumenskih procesa i događanja. Kao primjere ovog zastupničkog mandata možemo navesti tri Evropska ekumenska susreta, Deceniju prevazilaženja nasilja, prve Evropske susrete mirovnih Crkava i Asišku koaliciju za mir, pravdu i očuvanje stvorenja.

Church and Peace je pridružena članica Evropske konferencije Crkava (EKC), punopravna članica Međunarodnog koordinacionog tijela za UN-dekadu za kulturu mira i nenasilja, kao i članica regionalnih mreža poput Mreže crkvenih mirovnih organizacija (NCPO – Network of Christian Peace Organisations) u Velikoj Britaniji i Irskoj, ili akcijske zajednice Služba za mir (AGDF) u Njemačkoj.